کادر آموزشی و اداری

Divider
Divider

خانم افراسیابی

ليلي افراسيابي

مدیر و موسس

کارشناس ارشد

31 سال سابقه (28سال مدير)

11سال مدير شاهد

مدير نمونه شهرستاني و استاني در چند دوره

مشاور مدير کل آموزش و پرورش به مدت 2سال

سرگروه مديران در منطقه

سرگروه مديران استان

عضو شوراي آموزش و پرورش در شهرستان

مشاور امور فرهنگي در فرمانداري

عضو اتاق فکر شوراي فرهنگي فرمانداري

انجمن اولياي برتر مدارس در سطح استان

عضو حل و اختلاف شهري دادگستري

فرمانده بسيج فرهنگيان(خواهران)

مدال اور طلاي کشور در رشته شنا

ليلا ربيعي
دبير جغرافيا و زمين شناسي
30 سال سابقه تدريس درس جغرافيا و زمين شناسي در مدارس خاص شهرستان
فارغ التحصيل دانشگاه تربيت معلم تهران،عنوان دبير نمونه شهرسال در سال92
فرشته درياسري مشاور کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي دارنده گواهينامه مربيگري مهارتهاي اساسي زندگي دارنده گواهينامه درمان شناختي_رفتاري CBT دارنده گواهينامه مبتني بر تعهد و پذيرش ACT دارنده گواهينامه درمان شناختي مبيتي بر حضور ذهن دارنده گواهينامه صلاحيت مشاوره شغلي تحصيلي دارنده گواهينامه تشخيص و درمان اختلالات يادگيري نويسنده مقاله تاثير بازي ستاره بر ميزان يادگيري دانش آموزان 8 سال سابقه در مدارس شهرستان
فرشته درياسري
مشاور
کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي
دارنده گواهينامه مربيگري مهارتهاي اساسي زندگي
دارنده گواهينامه درمان شناختي_رفتاري
CBT
دارنده گواهينامه مبتني بر تعهد و پذيرش
ACT
دارنده گواهينامه درمان شناختي مبيتي بر حضور ذهن
دارنده گواهينامه صلاحيت مشاوره شغلي تحصيلي
دارنده گواهينامه تشخيص و درمان اختلالات يادگيري
نويسنده مقاله تاثير بازي ستاره بر ميزان يادگيري دانش آموزان
8 سال سابقه در مدارس شهرستان
فاطمه نيکپور دبير زيان انگليسي کارشناس ارشد زبان انگليسي کارشناس ارشد برنامه ريزي درسي 15 سال سابقه تدريس در مدارس خاص نمونه،شاهد،غير دولتي و..... شهرستان دارنده مقام دوم تدريس برتر استان سرگروه زبان انگليسي در مقطع دبيرستان کارشناس آموزش متوسطه اول در اداره آموزش و پرورش شهرستان
فاطمه نجفي
دبير دين و زندگي،فلسفه،منطق
کارشناسي فلسفه از دانشگاه تهران
کارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه خوارزمي تهران
10 سال سابقه تدريس در دبيرستان هاي شهرستان
دبير فلسفه,منطق,ديني و عربي
مشاور بنياد قلم چي در مدارس شهرستان
شهرام مهدوي دبير رياضي کارشناس رياضي از دانشگاه اصفهان کارشناس ارشد رياضي از دانشگاه مازندران 27سال سابقه تدريس در دبيرستان هاي نمونه شهرستان مدرس دانشگاه دبير نمونه شهرستاني
شهرام مهدوي
دبير رياضي
کارشناس رياضي از دانشگاه اصفهان
کارشناس ارشد رياضي از دانشگاه مازندران
27سال سابقه تدريس در دبيرستان هاي نمونه شهرستان
مدرس دانشگاه
دبير نمونه شهرستاني
علي زکوي دبير فلسفه ومنطق کارشناسي ارشد فلسفه 25سابقه خدمت در آموزش وپرورش دبير مدارس خاص نمونه دولتي ،شاهد و... شهرستان 20 سال مدرس دانشگاه فني،دانشکده پرستاري و علوم پزشکي ساري مدرس ضمن خدمت فرهنگيان
علي زکوي
دبير فلسفه و منطق
کارشناس رياضي از دانشگاه اصفهان
کارشناس ارشد رياضي از دانشگاه مازندران
27سال سابقه تدريس در دبيرستان هاي نمونه شهرستان
مدرس دانشگاه
دبير نمونه شهرستاني
شاهين شيخي دبير منطق کارشناس واحد گزينش اداره آ.پ کارشناس فلسفه دانشجو کارشناسي ارشد فلسفه سابقه 8 سال تدريس در دبيرستان هاي خاص و مطرح شهرستان مدرس دانشگاه
سيد محمئ علوي کارشناس ارشد رياضيات 29 سال سابقه تدريس در مدارس خاص شهرستان نمونه ،شاهد و...... حسابدار مدارس مطرح شهرستان به مدات 10 سال
سيد محمود علوي

دبير رياضيات

کارشناس ارشد رياضيات

30 سال سابقه تدريس در مدارس نمونه شهرستان

دبير نمونه شهرستاني

حسابدار مدارس سطح شهرستان به مدت 10 سال

مسعود باقري دبير ادبيات کارشناس ارشد ادبيات از دانشگاه علامه 27 سال سابقه تدريس در دبيرستان هاي خاص شهرستان نمونه،شاهد،تيز هوشان و.... سرگروه درسي ادبيات فارسي شهرستان به مدت چند سال مسئول سابق ضمن خدمت و پژوهش اداره آ.پ شهرستان
اسماعيل دريايي دبير شيمي کارشناس ارشد شيمي دبير نمونه شهرستان 28 سال سابقه تدريس در مدارس خاص شهرستان نمونه، شاهد، تيز هوشان و.. نفر برترکنفرانس شيمي استانهاي شمالي کشور نفر برتر مسابقات آزمايشگاهي دبيران شيمي استان نفر برتر مسابقات علمي دبيران شيمي استان

اسماعيل دريايي

دبير شيمي

کارشناس ارشد شيمي

دبير نمونه شهرستاني 28 سال سابقه تدريس در مدارس نمونه دولتي و شاهد 

نفر برتر کنفرانس شيمي استانهاي شمالي کشور،نفر برتر مسابقات آزمايشگاهي دبيران شيمي استان

نفر برتر مسابقات علمي دبيران شيمي استان

 

سيد سمان طاهايي کارشناس معارف و علوم قرآني 24 سال سابقه تدريس در مدارس خاص شهرستان نمونه، شاهد و تيز هوشان 2 سال سابقه معاونت

سيد  سمان طاهايي

دبير دين و زندگي

کارشناس معارف و علوم قرآني 25 سال سابقه تدريس 

2 سال سابقه معاونت

دبير نمونه شهرستاني

سابقه تدريس در مدارس برتر شهرستان،نمونه دولتي،شاهد و….

دکتر مرضيه حقيقي

دبير ادبيات فارسي

دانش آموخته دکتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه مازندران

سابقه تدريس در دانشگاه مازندران،دانشگاه فني نوشيرواني بابل،مرکز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه مازندران،دانشکده علوم قرآني آمل و مدارس نمونه دولتي و شاهد شهرستان محمودآباد با10 سال سابقه تدريس

مدرس دانشگاه،پژوهشگر،عضو بنياد ملي نخبگان کشور

دانش آموخته نمونه دانشگاه مازندران

دکتر بهناز علايي مشاور تخصصي مهندسي برق از دانشگاه نوشيرواني بابل دانشجو سال پنجم دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل سابقه مشاوره رشته هاي تجربي و رياضي در مدارس آمل و محمودآباد سابقه تدريس تستي و مفهومي درس فيزيک و رياضي

دکتر بهناز علايي

مشاور تخصصي

مهندسي برق از دانشگاه نوشيرواني بابل

دانشجوي سال پنجم دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي بابل

سابقه مشاوره،رشته هاي رياضي و تجربي در مدارس آمل و محمودآباد

سابقه ي تدريس تستي و مفهومي درس فيزيک و رياضي

کمال قرباني دبير زيست شناسي کارشناس ارشد ميکروبيولوژي 28 سال سابقه تدريس در دبيرستانهاي خاص شهرستان نمونه ،شاهد و.... دبير نمونه شهرستاني دارنده چندين مقاله علمي
کمال قرباني
دبير زيست شناسي
کارشناس ارشد ميکروبيولوژي
27 سال سابقه تدريس در دبيرستان هاي نمونه شهرستان
دبير نمونه شهرستاني
دارنده چندين مقاله علمي